Intel Core i3 마이크로 프로세서 목록 - List of Intel Core i3 microprocessors

다음은 목록입니다 인텔 코어 i3과 브랜드 마이크로 프로세서 . 여전히 인텔 코어 라인의 전력을 유지하면서 이러한 프로세서는 저렴한 가격대로 설계되었습니다. 따라서 (인텔과 함께 그들이 I5 시리즈는 ) 종종 노트북과 저가형 데스크톱 컴퓨터에서 발견된다.

데스크탑 프로세서

Westmere 마이크로 아키텍처 (1 세대)

" Clarkdale "( MCP , 32 nm)

모델
번호
sSpec
번호
회수 터보 GPU
주파수
코어 L2
캐시
L3
캐시
I / O 버스 Mult. 기억 전압 TDP 소켓 출시일 부품
번호
출시
가격 ( USD )
코어 i3-530
 • SLBLR (C2)
 • SLBX7 (K0)
2.93GHz 해당 없음 733MHz 2 2 × 256KiB 4 MiB 크기 DMI 22 × DDR3-1333 2 개 0.65 ~ 1.4V 73W LGA 1156 2010 년 1 월
 • CM80616003180AG
 • BX80616I3530
 • BXC80616I3530
$ 113
코어 i3-540
 • SLBMQ (C2)
 • SLBTD (K0)
3.07GHz 해당 없음 733MHz 2 2 × 256KiB 4MiB DMI 23 × DDR3-1333 2 개 0.65 ~ 1.4V 73W LGA 1156 2010 년 1 월
 • CM80616003060AE
 • BX80616I3540
 • BXC80616I3540
$ 133
코어 i3-550
 • SLBUD (K0)
3.2GHz 해당 없음 733MHz 2 2 × 256KiB 4MiB DMI 24 × DDR3-1333 2 개 0.65 ~ 1.4V 73W LGA 1156 2010 년 5 월
 • CM80616003174AJ
 • BX80616I3550
 • BXC80616I3550
$ 138
코어 i3-560
 • SLBY2 (K0)
3.33GHz 해당 없음 733MHz 2 2 × 256KiB 4MiB DMI 25 × DDR3-1333 2 개 0.65 ~ 1.4V 73W LGA 1156 2010 년 8 월
 • CM80616003177AH
 • BX80616I3560
 • BXC80616I3560
$ 138

Sandy Bridge 마이크로 아키텍처 (2 세대)

"Sandy Bridge"(32nm)

모델
번호
sSpec
번호
코어 회수 터보 L2
캐시
L3
캐시
GPU
모델
GPU
주파수
TDP 소켓 I / O 버스 출시일 부품
번호
출시
가격 ( USD )
표준 전력
코어 i3-2100
 • SR05C (Q0)
2 3.1GHz 해당 없음 2 × 256KiB 3 MiB 크기 HD 그래픽 2000 850 ~ 1100MHz
65W
LGA 1155 DMI 2.0 2011 년 2 월
 • CM8062301061600
 • BX80623I32100
 • BXC80623I32100
$ 117
코어 i3-2102[N 1]
 • SR05D (Q0)
2 3.1GHz 해당 없음 2 × 256KiB 3MiB HD 그래픽 2000 850 ~ 1100MHz
65W
LGA 1155 DMI 2.0 2011 년 2 분기
 • CM8062301061700
 • BX80623I32102
$ 127
코어 i3-2105
 • SR0BA (J1)
2 3.1GHz 해당 없음 2 × 256KiB 3MiB HD 그래픽 3000 850 ~ 1100MHz
65W
LGA 1155 DMI 2.0 2011 년 5 월
 • CM8062301090600
 • BX80623I32105
 • BXC80623I32105
$ 134
코어 i3-2125
 • SR0AY (J1)
2 3.3GHz 해당 없음 2 × 256KiB 3MiB HD 그래픽 3000 850 ~ 1100MHz
65W
LGA 1155 DMI 2.0 2011 년 9 월
 • BX80623I32125
 • CM8062301090500
 • BXC80623I32125
$ 134
코어 i3-2130
 • SR05W (Q0)
2 3.4GHz 해당 없음 2 × 256KiB 3MiB HD 그래픽 2000 850 ~ 1100MHz
65W
LGA 1155 DMI 2.0 2011 년 9 월
 • CM8062301043904
 • BX80623I32130
 • BXC80623I32130
$ 138
표준 전력, 사용 가능한 임베디드 옵션
코어 i3-2120
 • SR05Y (Q0)
2 3.3GHz 해당 없음 2 × 256KiB 3MiB HD 그래픽 2000 850 ~ 1100MHz
65W
LGA 1155 DMI 2.0 2011 년 2 월
 • CM8062301044204
 • BX80623I32120
 • BXC80623I32120
$ 138
저전력
코어 i3-2100T
 • SR05Z (Q0)
2 2.5GHz 해당 없음 2 × 256KiB 3MiB HD 그래픽 2000 650 ~ 1100MHz
35W
LGA 1155 DMI 2.0 2011 년 2 월
 • CM8062301045908
 • BX80623I32100T
 • BXC80623I32100T
$ 127
코어 i3-2120T
 • SR060 (Q0)
2 2.6GHz 해당 없음 2 × 256KiB 3MiB HD 그래픽 2000 650 ~ 1100MHz
35W
LGA 1155 DMI 2.0 2011 년 9 월
 • CM8062301046008
 • BX80623I32120T
 • BXC80623I32120T
$ 127
 1. ^ Intel 업그레이드 서비스를 통해 업그레이드되면 3.6GHz에서 작동하고 3MB L3 캐시가 있으며 Core i3-2153으로 인식됩니다.

Ivy Bridge 마이크로 아키텍처 (3 세대)

" 아이비 브리지 "(22 nm)

모델
번호
sSpec
번호
코어 회수 터보 L2
캐시
L3
캐시
GPU
모델
GPU
주파수
TDP 소켓 I / O 버스 출시일 부품
번호
출시
가격 ( USD )
표준 전력
코어 i3-3210
 • SR0YY (P0)
2 3.2GHz 해당 없음 2 × 256KiB 3 MiB 크기 HD 그래픽 2500 650 ~ 1050MHz
55W
LGA 1155 DMI 2.0 2013 년 1 월
 • CM8063701392300
 • BX80637I33210
 • BXC80637I33210
$ 117
코어 i3-3225
 • SR0RF (L1)
2 3.3GHz 해당 없음 2 × 256KiB 3MiB HD 그래픽 4000 650 ~ 1050MHz
55W
LGA 1155 DMI 2.0 2012 년 9 월
 • CM8063701133903
 • BX80637I33225
 • BXC80637I33225
$ 134
코어 i3-3240
 • SR0RH (L1)
2 3.4GHz 해당 없음 2 × 256KiB 3MiB HD 그래픽 2500 650 ~ 1050MHz
55W
LGA 1155 DMI 2.0 2012 년 9 월
 • CM8063701137900
 • BX80637I33240
 • BXC80637I33240
$ 138
코어 i3-3245
 • SR0YL (L1)
2 3.4GHz 해당 없음 2 × 256KiB 3MiB HD 그래픽 4000 650 ~ 1050MHz
55W
LGA 1155 DMI 2.0 2013 년 6 월
 • CM8063701391700
 • BX80637I33245
 • BXC80637I33245
$ 134
코어 i3-3250
 • SR0YX (L1)
2 3.5GHz 해당 없음 2 × 256KiB 3MiB HD 그래픽 2500 650 ~ 1050MHz
55W
LGA 1155 DMI 2.0 2013 년 6 월
 • CM8063701392200
 • BX80637I33250
 • BXC80637I33250
$ 138
표준 전력, 사용 가능한 임베디드 옵션
코어 i3-3220
 • SR0RG (L1)
2 3.3GHz 해당 없음 2 × 256KiB 3MiB HD 그래픽 2500 650 ~ 1050MHz
55W
LGA 1155 DMI 2.0 2012 년 9 월
 • CM8063701137502
 • BX80637I33220
 • BXC80637I33220
$ 117
저전력
코어 i3-3220T
 • SR0RE (L1)
2 2.8GHz 해당 없음 2 × 256KiB 3MiB HD 그래픽 2500 650 ~ 1050MHz
35W
LGA 1155 DMI 2.0 2012 년 9 월
 • CM8063701099500
 • BX80637I33220T
$ 117
코어 i3-3240T
 • SR0RK (L1)
2 2.9GHz 해당 없음 2 × 256KiB 3MiB HD 그래픽 2500 650 ~ 1050MHz
35W
LGA 1155 DMI 2.0 2012 년 9 월
 • CM8063701194400
$ 138
코어 i3-3250T
 • SR0YW (L1)
2 3GHz 해당 없음 2 × 256KiB 3MiB HD 그래픽 2500 650 ~ 1050MHz
35W
LGA 1155 DMI 2.0 2013 년 6 월
 • CM8063701391800
$ 138

Haswell 마이크로 아키텍처 (4 세대)

"스웰-DT '(22 ㎚)

모델
번호
sSpec
번호
코어 회수 터보 L2
캐시
L3
캐시
GPU
모델
GPU
주파수
TDP 소켓 I / O 버스 출시일 부품
번호
출시
가격 ( USD )
표준 전력
코어 i3-4130
 • SR1NP (C0)
2 3.4GHz 해당 없음 2 × 256KiB 3 MiB 크기 HD 그래픽 4400 350 ~ 1150MHz
54W
LGA 1150 DMI 2.0 2013 년 9 월
 • CM8064601483615
 • BX80646I34130
 • BXC80646I34130
$ 122
코어 i3-4150
 • SR1PJ (C0)
 • SR1KP (C0)
2 3.5GHz 해당 없음 2 × 256KiB 3MiB HD 그래픽 4400 350 ~ 1150MHz
54W
LGA 1150 DMI 2.0 2014 년 5 월
 • CM8064601483643
 • BX80646I34150
 • BXC80646I34150
$ 117
코어 i3-4160
 • SR1PK (C0)
 • SR1KQ (C0)
2 3.6GHz 해당 없음 2 × 256KiB 3MiB HD 그래픽 4400 350 ~ 1150MHz
54W
LGA 1150 DMI 2.0 2014 년 7 월
 • CM8064601483644
 • BX80646I34160
 • BXC80646I34160
$ 117
코어 i3-4170
 • SR1PL (C0)
 • SR1KR (C0)
2 3.7GHz 해당 없음 2 × 256KiB 3MiB HD 그래픽 4400 350 ~ 1150MHz
54W
LGA 1150 DMI 2.0 2015 년 3 월
 • CM8064601483645
 • BX80646I34170
 • BXC80646I34170
$ 117
코어 i3-4340
 • SR1NL (C0)
2 3.6GHz 해당 없음 2 × 256KiB 4MiB HD 그래픽 4600 350 ~ 1150MHz
54W
LGA 1150 DMI 2.0 2013 년 9 월
 • CM8064601482422
 • BX80646I34340
 • BXC80646I34340
$ 149
코어 i3-4350
 • SR1PF (C0)
 • SR1K1 (C0)
2 3.6GHz 해당 없음 2 × 256KiB 4MiB HD 그래픽 4600 350 ~ 1150MHz
54W
LGA 1150 DMI 2.0 2014 년 5 월
 • CM8064601482464
 • BX80646I34350
$ 138
코어 i3-4370
 • SR1PD (C0)
 • SR1JZ (C0)
2 3.8GHz 해당 없음 2 × 256KiB 4MiB HD 그래픽 4600 350 ~ 1150MHz
54W
LGA 1150 DMI 2.0 2014 년 7 월
 • CM8064601482462
 • BX80646I34370
$ 149
표준 전력, 사용 가능한 임베디드 옵션
코어 i3-4330
 • SR1NM (C0)
2 3.5GHz 해당 없음 2 × 256KiB 4MiB HD 그래픽 4600 350 ~ 1150MHz
54W
LGA 1150 DMI 2.0 2013 년 9 월
 • CM8064601482423
 • BX80646I34330
 • BXC80646I34330
$ 138
코어 i3-4360
 • SR1PC (C0)
 • SR1JY (C0)
2 3.7GHz 해당 없음 2 × 256KiB 4MiB HD 그래픽 4600 350 ~ 1150MHz
54W
LGA 1150 DMI 2.0 2014 년 5 월
 • CM8064601482461
 • BX80646I34360
$ 149
저전력
코어 i3-4130T
 • SR1NN (C0)
2 2.9GHz 해당 없음 2 × 256KiB 3MiB HD 그래픽 4400 200 ~ 1150MHz
35W
LGA 1150 DMI 2.0 2013 년 9 월
 • CM8064601483515
 • BX80646I34130T
 • BXC80646I34130T
$ 122
코어 i3-4150T
 • SR1PG (C0)
 • SR1KM (C0)
2 3GHz 해당 없음 2 × 256KiB 3MiB HD 그래픽 4400 200 ~ 1150MHz
35W
LGA 1150 DMI 2.0 2014 년 5 월
 • CM8064601483534
$ 117
코어 i3-4160T
 • SR1PH (C0)
 • SR1KN (C0)
2 3.1GHz 해당 없음 2 × 256KiB 3MiB HD 그래픽 4400 200 ~ 1150MHz
35W
LGA 1150 DMI 2.0 2014 년 7 월
 • CM8064601483535
$ 117
코어 i3-4170T
 • SR1TC (C0)
2 3.2GHz 해당 없음 2 × 256KiB 3MiB HD 그래픽 4400 200 ~ 1150MHz
35W
LGA 1150 DMI 2.0 2015 년 3 월
 • CM8064601483551
$ 117
코어 i3-4330T
 • SR1NK (C0)
2 3GHz 해당 없음 2 × 256KiB 4MiB HD 그래픽 4600 200 ~ 1150MHz
35W
LGA 1150 DMI 2.0 2013 년 9 월
 • CM8064601481930
$ 138
코어 i3-4360T
 • SR1PB (C0)
 • SR1JV (C0)
2 3.2GHz 해당 없음 2 × 256KiB 4MiB HD 그래픽 4600 200 ~ 1150MHz
35W
LGA 1150 DMI 2.0 2014 년 7 월
 • CM8064601481958
$ 138
코어 i3-4370T
 • SR1TB (C0)
2 3.3GHz 해당 없음 2 × 256KiB 4MiB HD 그래픽 4600 200 ~ 1150MHz
35W
LGA 1150 DMI 2.0 2015 년 3 월
 • CM8064601481979
$ 138
저전력, 임베디드 옵션 사용 가능
코어 i3-4350T
 • SR1PA (C0)
 • SR1JU (C0)
2 3.1GHz 해당 없음 2 × 256KiB 4MiB HD 그래픽 4600 200 ~ 1150MHz
35W
LGA 1150 DMI 2.0 2014 년 5 월
 • CM8064601481957
$ 138
저전력, 임베디드
코어 i3-4330TE
 • SR180 (C0)
2 2.4GHz 해당 없음 2 × 256KiB 4MiB HD 그래픽 4600 350 ~ 1000MHz
35W
LGA 1150 DMI 2.0 2013 년 9 월
 • CM8064601484402
$ 122
코어 i3-4340TE
 • SR1T5 (C0)
2 2.6GHz 해당 없음 2 × 256KiB 4MiB HD 그래픽 4600 350 ~ 1000MHz
35W
LGA 1150 DMI 2.0 2014 년 5 월
 • CM8064601618605
$ 138

Skylake 마이크로 아키텍처 (6 세대)

"Skylake-S"(14nm)

모델
번호
sSpec
번호
코어
(스레드)
회수 터보 L2
캐시
L3
캐시
GPU
모델
GPU
주파수
TDP 소켓 I / O 버스 출시일 부품
번호
출시
가격 ( USD )
표준 전력
코어 i3-6098P
 • SR2NN (R0)
2 (4) 3.6GHz 해당 없음 2 × 256KiB 3 MiB 크기 HD 그래픽 510 350 ~ 1050MHz
54W
LGA 1151 DMI 3.0 2015 년 12 월
 • BX80662I36098P
 • CM8066201927211
$ 117
코어 i3-6100
 • SR2HG (S0)
2 (4) 3.7GHz 해당 없음 2 × 256KiB 3MiB HD 그래픽 530 350 ~ 1050MHz
51W
LGA 1151 DMI 3.0 2015 년 9 월
 • BX80662I36100
 • BXC80662I36100
 • CM8066201927202
$ 117
코어 i3-6300
 • SR2HA (S0)
2 (4) 3.8GHz 해당 없음 2 × 256KiB 4MiB HD 그래픽 530 350 ~ 1150MHz
51W
LGA 1151 DMI 3.0 2015 년 9 월
 • BX80662I36300
 • BXC80662I36300
 • CM8066201926905
$ 139
코어 i3-6320
 • SR2H9 (S0)
2 (4) 3.9GHz 해당 없음 2 × 256KiB 4MiB HD 그래픽 530 350 ~ 1150MHz
51W
LGA 1151 DMI 3.0 2015 년 9 월
 • BX80662I36320
 • CM8066201926904
$ 148
저전력
코어 i3-6100T
 • SR2HE (S0)
2 (4) 3.2GHz 해당 없음 2 × 256KiB 3MiB HD 그래픽 530 350 ~ 950MHz
35W
LGA 1151 DMI 3.0 2015 년 9 월
 • BX80662I36100T
 • BXC80662I36100T
 • CM8066201927102
$ 117
코어 i3-6300T
 • SR2HD (S0)
2 (4) 3.3GHz 해당 없음 2 × 256KiB 4MiB HD 그래픽 530 350 ~ 950MHz
35W
LGA 1151 DMI 3.0 2015 년 9 월
 • BX80662I36300T
 • BXC80662I36300T
 • CM8066201927004
$ 138
저전력, 임베디드
코어 i3-6100TE
 • SR2LS (R0)
2 (4) 2.7GHz 해당 없음 2 × 256KiB 4MiB HD 그래픽 530 350 ~ 1000MHz
35W
LGA 1151 DMI 3.0 2015 년 4 분기
 • CM8066201938603
$ 117

Kaby Lake 마이크로 아키텍처 (7 세대)

"Kaby Lake-S"(14nm)

모델
번호
sSpec
번호
코어
(스레드)
회수 터보 L2
캐시
L3
캐시
GPU
모델
GPU
주파수
TDP 소켓 I / O 버스 출시일 부품
번호
출시
가격 ( USD )
표준 전력
코어 i3-7100
 • SR35C (S0)
2 (4) 3.9GHz 해당 없음 2 × 256KiB 3 MiB 크기 HD 그래픽 630 350 ~ 1100MHz
51W
LGA 1151 DMI 3.0 2017 년 1 월
 • BX80677I37100
 • BXC80677I37100
$ 117
코어 i3-7300
 • SR359 (S0)
2 (4) 4GHz 해당 없음 2 × 256KiB 4MiB HD 그래픽 630 350 ~ 1150MHz
51W
LGA 1151 DMI 3.0 2017 년 1 월
 • BX80677I37300
 • BXC80677I37300
$ 147
코어 i3-7320
 • SR358 (S0)
2 (4) 4.1GHz 해당 없음 2 × 256KiB 4MiB HD 그래픽 630 350 ~ 1150MHz
51W
LGA 1151 DMI 3.0 2017 년 1 월
 • BX80677I37320
$ 157
코어 i3-7350K
 • SR35B (S0)
2 (4) 4.2GHz 해당 없음 2 × 256KiB 4MiB HD 그래픽 630 350 ~ 1150MHz
60W
LGA 1151 DMI 3.0 2017 년 1 월
 • BX80677I37350K
 • BXC80677I37350K
 • CM8067703014431
$ 168
저전력
코어 i3-7100T
 • SR35P (S0)
2 (4) 3.4GHz 해당 없음 2 × 256KiB 3MiB HD 그래픽 630 350 ~ 1100MHz
35W
LGA 1151 DMI 3.0 2017 년 1 월
 • BX80677I37100T
 • BXC80677I37100T
$ 117
코어 i3-7300T
 • SR35M (S0)
2 (4) 3.5GHz 해당 없음 2 × 256KiB 4MiB HD 그래픽 630 350 ~ 1100MHz
35W
LGA 1151 DMI 3.0 2017 년 1 월
 • BX80677I37300T
 • BXC80677I37300T
$ 147
임베디드 표준 전력,
코어 i3-7101E
 • SR32Z (B0)
2 (4) 3.9GHz 해당 없음 2 × 256KiB 3MiB HD 그래픽 (610) 350 ~ 1100MHz
54W
LGA 1151 DMI 3.0 2017 년 1 월
 • CM8067702867060
$ 117
저전력, 임베디드
코어 i3-7101TE
 • SR374 (B0)
2 (4) 3.4GHz 해당 없음 2 × 256KiB 3MiB HD 그래픽 (610) 350 ~ 1100MHz
35W
LGA 1151 DMI 3.0 2017 년 1 월
 • CM8067702867061
$ 117

Coffee Lake 마이크로 아키텍처 (8 세대 / 9 세대)

"Coffee Lake-S"(14nm)

모델
번호
sSpec
번호
코어
(스레드)
회수 터보 L2
캐시
L3
캐시
GPU
모델
GPU
주파수
TDP 소켓 I / O 버스 출시일 부품
번호
출시
가격 ( USD )
표준 전력
코어 i3-8100
 • SR3N5 (B0)
4 (4) 3.6GHz 해당 없음 4 × 256KiB 6MiB UHD 그래픽 630 350 ~ 1100MHz
65W
LGA 1151 DMI 3.0 2017 년 10 월
 • CM8068403377308
 • BXC80684I38100
 • BX80684I38100
$ 117
코어 i3-8100F 4 (4) 3.6GHz 해당 없음 4 × 256KiB 6MiB 해당 없음 해당 없음
65W
LGA 1151 DMI 3.0 2019 년 1 월
 • BX80684I38100F
$ 117
코어 i3-8300
 • SR3XY (B0)
4 (4) 3.7GHz 해당 없음 4 × 256KiB 8MiB UHD 그래픽 630 350 ~ 1150MHz
62 W
LGA 1151 DMI 3.0 2018 년 4 월
 • CM8068403377111
 • BX80684I38300
$ 138
코어 i3-8350K
 • SR3N4 (B0)
4 (4) 4GHz 해당 없음 4 × 256KiB 8MiB UHD 그래픽 630 350 ~ 1150MHz
91W
LGA 1151 DMI 3.0 2017 년 10 월
 • CM8068403376809
 • BXC80684I38350K
 • BX80684I38350K
$ 168
코어 i3-9100
 • SRCZV (B0)
4 (4) 3.6GHz 4.2GHz 4 × 256KiB 6MiB UHD 그래픽 630 350 ~ 1100MHz
65W
LGA 1151 DMI 3.0 2019 년 4 월
 • CM8068403377319
 • BX80684I39100
$ 122
코어 i3-9100F
 • SRF7W (B0)
4 (4) 3.6GHz 4.2GHz 4 × 256KiB 6MiB 해당 없음 해당 없음
65W
LGA 1151 DMI 3.0 2019 년 4 월
 • CM8068403377321
 • BX80684I39100F
$ 122
코어 i3-9300
 • SRCZU (B0)
4 (4) 3.7GHz 4.3GHz 4 × 256KiB 8MiB UHD 그래픽 630 350 ~ 1150MHz
62 W
LGA 1151 DMI 3.0 2019 년 4 월
 • CM8068403377117
$ 143
코어 i3-9320
 • SRF7X (B0)
4 (4) 3.7GHz 4.4GHz 4 × 256KiB 8MiB UHD 그래픽 630 350 ~ 1150MHz
62 W
LGA 1151 DMI 3.0 2019 년 4 월
 • CM8068403376914
154 달러
코어 i3-9350K
 • SRCZT (B0)
4 (4) 4GHz 4.6GHz 4 × 256KiB 8MiB UHD 그래픽 630 350 ~ 1150MHz
91W
LGA 1151 DMI 3.0 2019 년 4 월
 • CM8068403376821
$ 173
코어 i3-9350KF
 • SRF7V (B0)
4 (4) 4GHz 4.6GHz 4 × 256KiB 8MiB 해당 없음 해당 없음
91W
LGA 1151 DMI 3.0 2019 년 1 월
 • CM8068403376823
 • BXC80684I3935KF
 • BX80684I39350KF
$ 173
저전력
코어 i3-8100T
 • SR3Y8 (B0)
4 (4) 3.1GHz 해당 없음 4 × 256KiB 6MiB UHD 그래픽 630 350 ~ 1100MHz
35W
LGA 1151 DMI 3.0 2018 년 4 월
 • CM8068403377415
$ 117
코어 i3-8300T
 • SR3Y1 (B0)
4 (4) 3.2GHz 해당 없음 4 × 256KiB 8MiB UHD 그래픽 630 350 ~ 1100MHz
35W
LGA 1151 DMI 3.0 2018 년 4 월
 • CM8068403377212
$ 138
코어 i3-9100T
 • SRCZX (B0)
4 (4) 3.1GHz 3.7GHz 4 × 256KiB 6MiB UHD 그래픽 630 350 ~ 1100MHz
35W
LGA 1151 DMI 3.0 2019 년 4 월
 • CM8068403377425
$ 122
코어 i3-9300T
 • SRCZW (B0)
4 (4) 3.2GHz 3.8GHz 4 × 256KiB 8MiB UHD 그래픽 630 350 ~ 1100MHz
35W
LGA 1151 DMI 3.0 2019 년 4 월
 • CM8068403377222
$ 143
임베디드 표준 전력,
코어 i3-9100E
 • SRGE0 (R0)
 • SRGQY (U0)
4 (4) 3.1GHz 3.7GHz 4 × 256KiB 6MiB UHD 그래픽 630 350 ~ 1050MHz
65W
LGA 1151 DMI 3.0 2019 년 6 월
 • CM8068404250603
 • CM8068404404829
$ 122
저전력, 임베디드
코어 i3-9100TE
 • SRGR0 (U0)
4 (4) 2.2GHz 3.2GHz 4 × 256KiB 6MiB UHD 그래픽 630 350 ~ 1050MHz
35W
LGA 1151 DMI 3.0 2019 년 6 월
 • CM8068404404629
$ 122

"Coffee Lake-H"(14nm)

모델
번호
sSpec
번호
코어
(스레드)
회수 터보 L2
캐시
L3
캐시
GPU
모델
GPU
주파수
TDP 소켓 I / O 버스 출시일 부품
번호
출시
가격 ( USD )
저전력, 임베디드
코어 i3-9100HL
 • SRFEK (U0)
4 (4) 1.6GHz 2.9GHz 4 × 256KiB 6MiB UHD 그래픽 630 350 ~ 1100MHz
25W
BGA 1440 DMI 3.0 2019 년 6 월
 • CL8068404165400
$ 225

혜성 호수 마이크로 아키텍처 (10 세대)

"혜성 레이크-S"(14 ㎚)

모델
번호
sSpec
번호
코어
(스레드)
회수 터보 L2
캐시
L3
캐시
GPU
모델
GPU
주파수
TDP 소켓 I / O 버스 출시일 부품
번호
출시
가격 ( USD )
표준 전력
코어 i3-10100
 • SRH3N (G1)
4 (8) 3.6GHz 4.3GHz 4 × 256KiB 6MiB UHD 그래픽 630 350 ~ 1100MHz
65W
LGA 1200 DMI 3.0 2020 년 4 월
 • CM8070104291317
 • BX8070110100
 • BXC8070110100
$ 122
코어 i3-10100F
 • SRH8U (G1)
4 (8) 3.6GHz 4.3GHz 4 × 256KiB 6MiB 해당 없음 해당 없음
65W
LGA 1200 DMI 3.0 2020 년 10 월
 • CM8070104291318
 • BX8070110100F
 • BXC8070110100F
79 달러
코어 i3-10300
 • SRH3J (G1)
4 (8) 3.7GHz 4.4GHz 4 × 256KiB 8MiB UHD 그래픽 630 350 ~ 1150MHz
65W
LGA 1200 DMI 3.0 2020 년 4 월
 • CM8070104291109
 • BX8070110300
 • BXC8070110300
$ 143
코어 i3-10320
 • SRH3G (G1)
4 (8) 3.8GHz 4.6GHz 4 × 256KiB 8MiB UHD 그래픽 630 350 ~ 1150MHz
65W
LGA 1200 DMI 3.0 2020 년 4 월
 • CM8070104291009
 • BX8070110320
 • BXC8070110320
$154
Standard power, embedded
Core i3-10100E
 • SRH6E (G1)
4 (8) 3.2 GHz 3.8 GHz 4 × 256 KiB 6 MiB UHD Graphics 630 350–1100 MHz
65 W
LGA 1200 DMI 3.0 April 2020
 • CM8070104423605
$125
Low power
Core i3-10100T
 • SRH3Q (G1)
4 (8) 3 GHz 3.8 GHz 4 × 256 KiB 6 MiB UHD Graphics 630 350–1100 MHz
35 W
LGA 1200 DMI 3.0 April 2020
 • CM8070104291412
$122
Core i3-10300T
 • SRH3L (G1)
4 (8) 3 GHz 3.9 GHz 4 × 256 KiB 8 MiB UHD Graphics 630 350–1100 MHz
35 W
LGA 1200 DMI 3.0 April 2020
 • CM8070104291212
$143
Low power, embedded
Core i3-10100TE
 • SRH6F (G1)
4 (8) 2.3 GHz 3.6 GHz 4 × 256 KiB 6 MiB UHD Graphics 630 350–1100 MHz
35 W
LGA 1200 DMI 3.0 April 2020
 • CM8070104423707
$125

Mobile processors

Westmere microarchitecture (1st generation)

"Arrandale" (MCP, 32 nm)

Model
number
sSpec
number
Frequency Turbo GPU
frequency
Cores L2
cache
L3
cache
I/O bus Mult. Memory Voltage TDP Socket Release date Part
number(s)
Release
price (USD)
Standard power
Core i3-330M
 • SLBMD (C2)
 • SLBNF (C2)
 • SLBVT (K0)
2.13 GHz N/A 500–667 MHz 2 2 × 256 KiB 3 MiB DMI 16× 2 × DDR3-1066 0.775–1.4 V 35 W
January 2010
 • CP80617004122AG
 • CN80617004122AG
 • CN80617004122AG
OEM
Core i3-350M
 • SLBPK (C2)
 • SLBPL (C2)
 • SLBU5 (K0)
 • SLBU6 (K0)
2.27 GHz N/A 500–667 MHz 2 2 × 256 KiB 3 MiB DMI 17× 2 × DDR3-1066 0.725–1.4 V 35 W
 • Socket G1
 • BGA-1288
 • Socket G1
 • BGA-1288
January 2010
 • CP80617004161AC
 • CN80617004161AC
 • CP80617004161AC
 • CN80617004161AC
OEM
Core i3-370M
 • SLBUK (K0)
 • SLBTX (K0)
2.4 GHz N/A 500–667 MHz 2 2 × 256 KiB 3 MiB DMI 18× 2 × DDR3-1066 0.775–1.4 V 35 W
 • Socket G1
 • BGA-1288
June 2010
 • CP80617004119AL
 • CN80617004119AL
OEM
Core i3-380M
 • SLBZX (K0)
2.53 GHz N/A 500–667 MHz 2 2 × 256 KiB 3 MiB DMI 19× 2 × DDR3-1066 0.775–1.4 V 35 W
 • Socket G1
September 2010
 • CP80617004116AH
OEM
Core i3-390M
 • SLC25 (K0)
 • SLC24 (K0)
2.67 GHz N/A 500–667 MHz 2 2 × 256 KiB 3 MiB DMI 20× 2 × DDR3-1066 0.775–1.4 V 35 W
 • Socket G1
 • BGA-1288
January 2011
 • CP80617005487AB
 • CN80617005487AB
OEM
Standard power, embedded
Core i3-330E
 • SLBQC (C2)
 • SLBXW (K0)
2.13 GHz N/A 500–667 MHz 2 2 × 256 KiB 3 MiB DMI 16× 2 × DDR3-1066 0.775–1.4 V 35 W BGA-1288 January 2010
 • CN80617004467AC
 • CN80617004467AH
$177
Ultra-low power
Core i3-330UM
 • SLBUG (K0)
1.2 GHz N/A 166–500 MHz 2 2 × 256 KiB 3 MiB DMI 2 × DDR3-800 0.725–1.4 V
18 W
BGA-1288 May 2010
 • CN80617006042AB
OEM
Core i3-380UM
 • SLBSL (K0)
1.33 GHz N/A 166–500 MHz 2 2 × 256 KiB 3 MiB DMI 10× 2 × DDR3-800 0.725–1.4 V
18 W
BGA-1288 October 2010
 • CN80617005190AF
OEM

Sandy Bridge microarchitecture (2nd generation)

"Sandy Bridge" (32 nm)

Model
number
sSpec
number
Cores Frequency Turbo L2
cache
L3
cache
GPU
model
GPU
frequency
TDP Socket I/O bus Release date Part
number(s)
Release
price (USD)
Standard power
Core i3-2308M
 • SR0TB (J1)
2 2.1 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 3000 650–1100 MHz
35 W
DMI 2.0 Q3 2012
 • FF8062701275000
Core i3-2310M
 • SR04R (J1)
 • SR04S (J1)
2 2.1 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 3000 650–1100 MHz
35 W
 • Socket G2
 • BGA-1023
DMI 2.0 February 2011
 • FF8062700999405
 • AV8062700999605
$225
Core i3-2312M[N 1]
 • SR04P (J1)
 • SR09S (J1)
2 2.1 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 3000 650–1100 MHz
35 W
 • Socket G2
DMI 2.0 Q2 2011
 • FF8062700853009
 • FF8062701084601
OEM
Core i3-2328M
 • SR0TC (J1)
2 2.2 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 3000 650–1100 MHz
35 W
 • Socket G2
DMI 2.0 September 2012
 • FF8062701275100
$225
Core i3-2330M
 • SR04J (J1)
 • SR04L (J1)
2 2.2 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 3000 650–1100 MHz
35 W
 • Socket G2
 • BGA-1023
DMI 2.0 June 2011
 • FF8062700846606
 • AV8062700846806
$225
Core i3-2332M[N 2]
 • SR09R (J1)
2 2.2 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 3000 650–1100 MHz
35 W
 • Socket G2
DMI 2.0 September 2011
 • FF8062701084501
OEM
Core i3-2348M
 • SR0TD (J1)
2 2.3 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 3000 650–1150 MHz
35 W
 • Socket G2
DMI 2.0 January 2013
 • FF8062701275200
Core i3-2350M
 • SR050 (J1)
 • SR0DN (J1)
 • SR0DQ (J1)
2 2.3 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 3000 650–1150 MHz
35 W
 • Socket G2
 • Socket G2
 • BGA-1023
DMI 2.0 October 2011
 • FF8062700995905
 • FF8062700995906
 • AV8062700996106
$225
Core i3-2370M
 • SR0DP (J1)
 • SR0DR (J1)
2 2.4 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 3000 650–1150 MHz
35 W
 • Socket G2
 • BGA-1023
DMI 2.0 January 2012
 • FF8062700996006
 • AV8062700996206
$225
Standard power, embedded
Core i3-2310E
 • SR077 (D2)
2 2.1 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 3000 650–1050 MHz
35 W
 • BGA-1023
DMI 2.0 February 2011
 • AV8062700849116
$225
Core i3-2330E
 • SR02V (D2)
2 2.2 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 3000 650–1050 MHz
35 W
 • Socket G2
DMI 2.0 June 2011
 • FF8062700849000
$225
Ultra-low power
Core i3-2357M
 • SR0BJ (J1)
2 1.3 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 3000 350–950 MHz
17 W
 • BGA-1023
DMI 2.0 June 2011
 • AV8062701047703
$250
Core i3-2365M
 • SR0U3 (J1)
2 1.4 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 3000 350–1000 MHz
17 W
 • BGA-1023
DMI 2.0 September 2012
 • AV8062701313000
$225
Core i3-2367M
 • SR0CV (J1)
2 1.4 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 3000 350–1000 MHz
17 W
 • BGA-1023
DMI 2.0 October 2011
 • AV8062701047904
$250
Core i3-2375M
 • SR0U4 (J1)
2 1.5 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 3000 350–1000 MHz
17 W
 • BGA-1023
DMI 2.0 Q1 2013
 • AV8062701313100
$225
Core i3-2377M
 • SR0CW (J1)
2 1.5 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 3000 350–1000 MHz
17 W
 • BGA-1023
DMI 2.0 September 2012
 • AV8062701048004
$250
Ultra-low power, embedded
Core i3-2340UE
 • SR074 (D2)
2 1.3 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 3000 350–800 MHz
17 W
 • BGA-1023
DMI 2.0 June 2011
 • AV8062700849710
$250
 1. ^ Once upgraded via Intel Upgrade Service, it operates at 2.5 GHz, has 4 MB L3 cache and it is recognized as Core i3-2393M.
 2. ^ Once upgraded via Intel Upgrade Service, it operates at 2.6 GHz, has 4 MB L3 cache and it is recognized as Core i3-2394M.

Ivy Bridge microarchitecture (3rd generation)

"Ivy Bridge" (22 nm)

Model
number
sSpec
number
Cores Frequency Turbo L2
cache
L3
cache
GPU
model
GPU
frequency
TDP Socket I/O bus Release date Part
number(s)
Release
price (USD)
Standard power
Core i3-3110M
 • SR0N1 (L1)
 • SR0T4 (E1)
 • SR0N2 (L1)
2 2.4 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 4000 650–1000 MHz
35 W
 • Socket G2
 • Socket G2
 • BGA-1023
DMI 2.0 June 2012
 • AW8063801032700
 • AW8063801211101
 • AV8063801032800
$225
Core i3-3120M
 • SR0TX (L1)
 • SR0TY (L1)
2 2.5 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 4000 650–1100 MHz
35 W
 • Socket G2
 • Socket G2
DMI 2.0 September 2012
 • AW8063801111700
 • AW8063801112300
$225
Core i3-3130M
 • SR0XC (L1)
 • SR0XD (L1)
2 2.6 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 4000 650–1100 MHz
35 W
 • Socket G2
 • BGA-1023
DMI 2.0 January 2013
 • AW8063801111500
 • AV8063801111900
$225
Standard power, embedded
Core i3-3120ME
 • SR0QM (L1)
 • SR0WM (L1)
 • SR0QL (L1)
 • SR0WL (L1)
2 2.4 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 4000 650–900 MHz
35 W
 • Socket G2
 • Socket G2
 • BGA-1023
 • BGA-1023
DMI 2.0 August 2012
 • AW8063801117901
 • AW8063801117902
 • AV8063801117300
 • AV8063801117301
$225
Low power
Core i3-3217U
 • SR0N9 (L1)
2 1.8 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 4000 350–1050 MHz
17 W
 • BGA-1023
DMI 2.0 June 2012
 • AV8063801058401
$225
Core i3-3227U
 • SR0XF (L1)
2 1.9 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 4000 350–1100 MHz
17 W
 • BGA-1023
DMI 2.0 January 2013
 • AV8063801119500
$225
Low power, embedded
Core i3-3217UE
 • SR0R3 (L1)
 • SR0WN (L1)
2 1.6 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 4000 350–900 MHz
17 W
 • BGA-1023
 • BGA-1023
DMI 2.0 August 2012
 • AV8063801149500
 • AV8063801149502
$261
Ultra-low power
Core i3-3229Y
 • SR12P (L1)
2 1.4 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 4000 350–850 MHz
13 W
 • BGA-1023
DMI 2.0 January 2013
 • AV8063801378000
$250

Haswell microarchitecture (4th generation)

"Haswell-MB" (22 nm)

Model
number
sSpec
number
Cores Frequency Turbo L2
cache
L3
cache
GPU
model
GPU
frequency
TDP Socket I/O bus Release date Part
number(s)
Release
price (USD)
Core i3-4000M
 • SR1HC (C0)
2 2.4 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 4600 400–1100 MHz
37 W
Socket G3 DMI 2.0 September 2013
 • CW8064701486802
$240
Core i3-4010M
 • SR1LA (C0)
2 2.5 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 4600 400–1100 MHz
37 W
Socket G3 DMI 2.0 Q3 2014
 • CW8064701486806
Core i3-4100M
 • SR1HB (C0)
2 2.5 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 4600 400–1100 MHz
37 W
Socket G3 DMI 2.0 September 2013
 • CW8064701486707
$240
Core i3-4110M
 • SR1L7 (C0)
2 2.6 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 4600 400–1100 MHz
37 W
Socket G3 DMI 2.0 April 2014
 • CW8064701486708
$225

"Haswell-ULT" (SiP, 22 nm)

Model
number
sSpec
number
Cores Frequency Turbo L2
cache
L3
cache
GPU
model
GPU
frequency
TDP Socket I/O bus Release date Part
number(s)
Release
price (USD)
Standard power
Core i3-4158U
 • SR18B (C0)
2 2 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB Iris Graphics 5100 200–1100 MHz
28 W
BGA-1168 DMI 2.0 June 2013
 • CL8064701526902
$342
Low power
Core i3-4005U
 • SR1EK (D0)
2 1.7 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 4400 200–950 MHz
15 W
BGA-1168 DMI 2.0 September 2013
 • CL8064701478404
$281
Core i3-4010U
 • SR16Q (C0)
2 1.7 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 4400 200–1000 MHz
15 W
BGA-1168 DMI 2.0 June 2013
 • CL8064701478202
$287
Core i3-4025U
 • SR1EQ (D0)
2 1.9 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 4400 200–950 MHz
15 W
BGA-1168 DMI 2.0 April 2014
 • CL8064701553401
$275
Core i3-4030U
 • SR1EN (D0)
2 1.9 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 4400 200–1000 MHz
15 W
BGA-1168 DMI 2.0 April 2014
 • CL8064701552900
$281
Core i3-4100U
 • SR16P (C0)
2 1.8 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 4400 200–1000 MHz
15 W
BGA-1168 DMI 2.0 June 2013
 • CL8064701476302
$287
Core i3-4120U
 • SR1EP (D0)
2 2 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 4400 200–1000 MHz
15 W
BGA-1168 DMI 2.0 April 2014
 • CL8064701553300
$281

"Haswell-ULX" (SiP, 22 nm)

Model
number
sSpec
number
Cores Frequency Turbo L2
cache
L3
cache
GPU
model
GPU
frequency
TDP Socket I/O bus Release date Part
number(s)
Release
price (USD)
Ultra-low power
Core i3-4010Y
 • SR18F (C0)
2 1.3 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 4200 200–850 MHz
11.5 W
BGA-1168 DMI 2.0 June 2013
 • CL8064701512503
$304
Core i3-4012Y
 • SR1C7 (D0)
2 1.5 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 4200 200–850 MHz
11.5 W
BGA-1168 DMI 2.0 September 2013
 • CL8064701573500
$304
Core i3-4020Y
 • SR1DC (D0)
2 1.5 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 4200 200–850 MHz
11.5 W
BGA-1168 DMI 2.0 September 2013
 • CL8064701512402
$304
Core i3-4030Y
 • SR1DD (D0)
2 1.6 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 4200 200–850 MHz
11.5 W
BGA-1168 DMI 2.0 April 2014
 • CL8064701570500
$281

"Haswell-H" (22 nm)

Model
number
sSpec
number
Cores Frequency Turbo L2
cache
L3
cache
GPU
model
GPU
frequency
TDP Socket I/O bus Release date Part
number(s)
Release
price (USD)
Standard power, embedded
Core i3-4100E
 • SR17N (C0)
2 2.4 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 4600 400-900 MHz
37 W
BGA-1364 DMI 2.0 September 2013
 • CL8064701484002
$225
Core i3-4110E
 • SR1T2 (C0)
2 2.6 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 4600 400-900 MHz
37 W
BGA-1364 DMI 2.0 April 2014
 • CL8064701589005
$225
Low power, embedded
Core i3-4102E
 • SR17R (C0)
2 1.6 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 4600 400-900 MHz
25 W
BGA-1364 DMI 2.0 September 2013
 • CL8064701528601
$225
Core i3-4112E
 • SR1T0 (C0)
2 1.8 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 4600 400-900 MHz
25 W
BGA-1364 DMI 2.0 April 2014
 • CL8064701588505
$225

Broadwell microarchitecture (5th generation)

"Broadwell-U" (14 nm)

Model
number
sSpec
number
Cores Frequency Turbo L2
cache
L3
cache
GPU
model
GPU
frequency
TDP Socket I/O bus Release date Part
number(s)
Release
price (USD)
Standard power
Core i3-5157U
 • SR26M (F0)
2 2.5 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB Iris Graphics 6100 300–1000 MHz
28 W
BGA-1168 DMI 2.0 January 2015
 • FH8065802064212
$315
Low power
Core i3-5005U
 • SR244 (F0)
 • SR27G (F0)
2 2 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 5500 300–850 MHz
15 W
BGA-1168 DMI 2.0 January 2015
 • FH8065801884006
$275
Core i3-5010U
 • SR23Z (F0)
2 2.1 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 5500 300–900 MHz
15 W
BGA-1168 DMI 2.0 January 2015
 • FH8065801620406
$281
Core i3-5015U
 • SR245 (F0)
2 2.1 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 5500 300–850 MHz
15 W
BGA-1168 DMI 2.0 March 2015
 • FH8065801884007
$275
Core i3-5020U
 • SR240 (F0)
2 2.2 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 5500 300–900 MHz
15 W
BGA-1168 DMI 2.0 March 2015
 • FH8065801620407
$281

Skylake microarchitecture (6th generation)

"Skylake-H" (14 nm)

Model
number
sSpec
number
Cores
(threads)
Frequency Turbo L2
cache
L3
cache
GPU
model
GPU
frequency
TDP Socket I/O bus Release date Part
number(s)
Release
price (USD)
Standard power
Core i3-6100H
 • SR2FR (R0)
2 (4) 2.7 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 530 350-900 MHz
35 W
BGA 1440 DMI 3.0 September 2015
 • CL8066202194634
$225
Standard power, embedded
Core i3-6100E
 • SR2DV (R0)
2 (4) 2.7 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 530 350-950 MHz
35 W
BGA 1440 DMI 3.0 October 2015
 • CL8066201939604
$225
Low power, embedded
Core i3-6102E
 • SR2DX (R0)
2 (4) 1.9 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 530 350-950 MHz
25 W
BGA 1440 DMI 3.0 October 2015
 • CL8066202400105
$225

"Skylake-U" (14 nm)

Model
number
sSpec
number
Cores
(threads)
Frequency Turbo L2
cache
L3
cache
GPU
model
GPU
frequency
TDP Socket I/O bus Release date Part
number(s)
Release
price (USD)
Standard power
Core i3-6157U
 • SR2XA (K1)
2 (4) 2.4 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB Iris Graphics 550 300–1000 MHz
28 W
BGA 1356 DMI 3.0 September 2016
 • FJ8066202498907
$304
Core i3-6167U
 • SR2JF (K1)
2 (4) 2.7 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB Iris Graphics 550 300–1000 MHz
28 W
BGA 1356 DMI 3.0 September 2015
 • FJ8066202498901
$304
Low power
Core i3-6006U
 • SR2UW (D1)
 • SR2JG (K1)
2 (4) 2 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 520 300–900 MHz
15 W
BGA 1356 DMI 3.0 November 2016
 • FJ8066201931106
 • FJ8066202498906
$281
Core i3-6100U
 • SR2EU (D1)
2 (4) 2.3 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 520 300–1000 MHz
15 W
BGA 1356 DMI 3.0 September 2015
 • FJ8066201931104
$281

Kaby Lake microarchitecture (7th/8th generation)

"Kaby Lake-H" (14 nm)

Model
number
sSpec
number
Cores
(threads)
Frequency Turbo L2
cache
L3
cache
GPU
model
GPU
frequency
TDP Socket I/O bus Release date Part
number(s)
Release
price (USD)
Standard power
Core i3-7100H
 • SR32T (B0)
2 (4) 3 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 630 350–950 MHz
35 W
BGA 1440 DMI 3.0 January 2017
 • CL8067702870511
$225
Standard power, embedded
Core i3-7100E
 • SR34V (B0)
2 (4) 2.9 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 630 350–950 MHz
35 W
BGA 1440 DMI 3.0 January 2017
 • CL8067702999007
$225
Low power, embedded
Core i3-7102E
 • SR34W (B0)
2 (4) 2.1 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 630 350–950 MHz
25 W
BGA 1440 DMI 3.0 January 2017
 • CL8067702999106
$225

"Kaby Lake-U" (14 nm)

Model
number
sSpec
number
Cores
(threads)
Frequency Turbo L2
cache
L3
cache
GPU
model
GPU
frequency
TDP Socket I/O bus Release date Part
number(s)
Release
price (USD)
Standard power
Core i3-7167U
 • SR361 (J1)
2 (4) 2.8 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB Iris Plus Graphics 650 300–1000 MHz
28 W
BGA 1356 DMI 3.0 January 2017
 • FH8067703022715
$273
Low power
Core i3-7020U
 • SR3TK (H0)
 • SR3N6 (J1)
 • SR3LD (Y0)
2 (4) 2.3 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 620 300–1000 MHz
15 W
BGA 1356 DMI 3.0 Q2 2018
 • FJ8067702739769
 • FH8067703037315
 • FJ8067703282620
$281
Core i3-7100U
 • SR2ZW (H0)
 • SR343 (H0)
2 (4) 2.4 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 620 300–1000 MHz
15 W
BGA 1356 DMI 3.0 September 2016
 • FJ8067702739738
$281
Core i3-7130U
 • SR3JY (H0)
2 (4) 2.7 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB HD Graphics 620 300–1000 MHz
15 W
BGA 1356 DMI 3.0 June 2017
 • FJ8067702739765
$281

"Kaby Lake Refresh" (14 nm)

Model
number
sSpec
number
Cores
(threads)
Frequency Turbo L2
cache
L3
cache
GPU
model
GPU
frequency
TDP Socket I/O bus Release date Part
number(s)
Release
price (USD)
Core i3-8130U
 • SR3W0 (Y0)
2 (4) 2.2 GHz 3.4 GHz 2 × 256 KiB 4 MiB UHD Graphics 620 300–1000 MHz
15 W
BGA 1356 DMI 3.0 February 2018
 • FJ8067703282227
$281

Coffee Lake microarchitecture (8th generation)

"Coffee Lake-B" (quad-core, 14 nm)

Model
number
sSpec
number
Cores
(threads)
Frequency Turbo L2
cache
L3
cache
GPU
model
GPU
frequency
TDP Socket I/O bus Release date Part
number(s)
Release
price (USD)
Core i3-8100B
 • SRDEC (U0)
4 (4) 3.6 GHz N/A 4 × 256 KiB 6 MiB UHD Graphics 630 350–1050 MHz
65 W
BGA 1440 DMI 3.0 Q3 2018
 • CL8068404111901
$133

"Coffee Lake-H" (quad-core, 14 nm)

Model
number
sSpec
number
Cores
(threads)
Frequency Turbo L2
cache
L3
cache
GPU
model
GPU
frequency
TDP Socket I/O bus Release date Part
number(s)
Release
price (USD)
Core i3-8100H
 • SR3Z7 (U0)
4 (4) 3 GHz N/A 4 × 256 KiB 6 MiB UHD Graphics 630 350–1000 MHz
45 W
BGA 1440 DMI 3.0 July 2018
 • CL8068403359228
$225

"Coffee Lake-U" (dual-core, 14 nm)

Model
number
sSpec
number
Cores
(threads)
Frequency Turbo L2
cache
L3
cache
GPU
model
GPU
frequency
TDP Socket I/O bus Release date Part
number(s)
Release
price (USD)
Core i3-8109U
 • SRCKC (D0)
 • SRCUT (D0)
2 (4) 3 GHz 3.6 GHz 2 × 256 KiB 4 MiB Iris Plus Graphics 655 300–1050 MHz
28 W
BGA 1528 DMI 3.0 April 2018
 • FH8068403419422
 • FH8068403419433
$304

"Whiskey Lake-U" (dual-core, 14 nm)

Model
number
sSpec
number
Cores
(threads)
Frequency Turbo L2
cache
L3
cache
GPU
model
GPU
frequency
TDP Socket I/O bus Release date Part
number(s)
Release
price (USD)
Ultra-low power
Core i3-8145U
 • SRD1V (W0)
 • SRD1W (W0)
 • SRFFZ (V0)
 • SRFG0 (V0)
2 (4) 2.1 GHz 3.9 GHz 2 × 256 KiB 4 MiB UHD Graphics 620 300–1000 MHz
15 W
BGA 1528 DMI 3.0 August 2018
 • FJ8068404064702
 • FJ8068404064702
 • CL8068404064708
 • CL8068404064708
$281
Ultra-low power, embedded
Core i3-8145UE
 • SRFDT (V0)
2 (4) 2.2 GHz 3.9 GHz 2 × 256 KiB 4 MiB UHD Graphics 620 300–1000 MHz
15 W
BGA 1528 DMI 3.0 June 2019
 • CL8068404149204
$281

Cannon Lake microarchitecture (8th generation)

"Cannon Lake-U" (dual-core, 10 nm)

Model
number
sSpec
number
Cores
(threads)
Frequency Turbo L2
cache
L3
cache
GPU
model
GPU
frequency
TDP Socket I/O bus Release date Part
number(s)
Release
price (USD)
Core i3-8121U
 • SRCVC
2 (4) 2.2 GHz 9/10 2 × 256 KiB 4 MiB N/A N/A
15 W
BGA 1528 DMI 3.0 May 2018 $

Comet Lake microarchitecture (10th generation)

"Comet Lake-U" (dual-core, 14 nm)

Model
number
sSpec
number
Cores
(threads)
Frequency Turbo L2
cache
L3
cache
GPU
model
GPU
frequency
TDP Socket I/O bus Release date Part
number(s)
Release
price (USD)
Core i3-10110U
 • SRGP5 (A0)
 • SRGL0 (V0)
2 (4) 2.1 GHz 16/20 2 × 256 KiB 4 MiB UHD Graphics 620 300–1000 MHz
15 W
BGA 1528 DMI 3.0 August 2019
 • FJ8070104325802
 • FJ8070104307606
$281

"Comet Lake-Y" (dual-core, 14 nm)

Model
number
sSpec
number
Cores
(threads)
Frequency Turbo L2
cache
L3
cache
GPU
model
GPU
frequency
TDP Socket I/O bus Release date Part
number(s)
Release
price (USD)
Core i3-10110Y
 • SRGKU (V0)
2 (4) 1 GHz 27/30 2 × 256 KiB 4 MiB UHD Graphics 620 300–1000 MHz
7 W
BGA 1377 DMI 3.0 August 2019
 • FJ8068404190521
$287

Sunny Cove microarchitecture (10th generation)

"Ice Lake-U" (dual-core, 10 nm)

Model
number
sSpec
number
Cores
(threads)
Frequency Turbo L2
cache
L3
cache
GPU
model
GPU
frequency
TDP Socket I/O bus Release date Part
number(s)
Release
price (USD)
Ultra-low power
Core i3-1005G1
 • SRG0S (D1)
 • SRGKF (D1)
2 (4) 1.2 GHz 22/22 2 × 512 KiB 4 MiB UHD Graphics (G1) 300–900 MHz
15 W
BGA 1526 August 2019
 • FJ8068904312504
 • FJ8068904310007
$281

"Ice Lake-Y" (dual-core, 10 nm)

Model
number
sSpec
number
Cores
(threads)
Frequency Turbo L2
cache
L3
cache
GPU
model
GPU
frequency
TDP Socket I/O bus Release date Part
number(s)
Release
price (USD)
Core i3-1000G1 2 (4) 1.1 GHz 21/21 2 × 512 KiB 4 MiB UHD Graphics (G1) 300–900 MHz
9 W
BGA 1377 Q3 2019
Core i3-1000G4 2 (4) 1.1 GHz 21/21 2 × 512 KiB 4 MiB Iris Plus Graphics (G4) 300–900 MHz
9 W
BGA 1377 Q3 2019
Core i3-1000NG4 2 (4) 1.1 GHz 3.2 GHz 2 × 512 KiB 4 MiB Iris Plus Graphics (G4) 300–900 MHz
9 W
Q2 2020

Willow Cove microarchitecture (11th generation)

"Tiger Lake-UP3" (10 nm SuperFin)

Model
number
sSpec
number
Cores
(threads)
Frequency Turbo L2
cache
L3
cache
GPU
model
GPU
frequency
TDP Memory Release date Part
number(s)
Release
price (USD)
Mobile
Core i3-1115G4
 • SRK07 (B1)
 • SRK08 (B1)
2 (4) 1.7-3.0 GHz 4.1 GHz 2 × 1.25 MiB 6 MiB UHD Graphics (48 EU) ?–1250 MHz
15 W
2× DDR4-3200
2× LPDDR4X-3733
September 2020
 • FH8069004531502
 • FH8069004531602
$281
Core i3-1125G4 4 (8) 0.9-2.0 GHz 3.7 GHz 4 × 1.25 MiB 8 MiB UHD Graphics (48 EU) ?–1250 MHz
15 W
2× DDR4-3200
2× LPDDR4X-3733
Q3 2020
Embedded
Core i3-1115G4E
 • SRK12 (B1)
2 (4) 2.2 GHz 3.9 GHz 2 × 1.25 MiB 6 MiB UHD Graphics (48 EU) ?–1250 MHz
15 W
2× DDR4-3200
2× LPDDR4X-3733
September 2020
 • FH8069004542300
Core i3-1115GRE
 • SRK13 (B1)
2 (4) 2.2 GHz 3.9 GHz 2 × 1.25 MiB 6 MiB UHD Graphics (48 EU) ?–1250 MHz
15 W
2× DDR4-3200
2× LPDDR4X-3733
September 2020
 • FH8069004542400

"Tiger Lake-UP4" (10 nm SuperFin)

Model
number
sSpec
number
Cores
(threads)
Frequency Turbo L2
cache
L3
cache
GPU
model
GPU
frequency
TDP Memory Release date Part
number(s)
Release
price (USD)
Core i3-1110G4
 • SRK0H (B1)
2 (4) 1.8 GHz 3.9 GHz 2 × 1.25 MiB 6 MiB UHD Graphics (48 EU) ?–1100 MHz
7-15 W
2× LPDDR4X-4266 September 2020
 • FH8069004532502
$281
Core i3-1120G4 4 (8) 0.8-1.5 GHz 3.5 GHz 4 × 1.25 MiB 8 MiB UHD Graphics (48 EU) ?–1100 MHz
7-15 W
2× LPDDR4X-4266 Q3 2020

Embedded processors

Sandy Bridge microarchitecture (2nd generation)

"Gladden" (32 nm)

Model
number
sSpec
number
Cores Frequency Turbo L2
cache
L3
cache
TDP Socket I/O bus Memory Release date Part
number(s)
Release
price (USD)
Standard power
Core i3-2115C
 • SR0NV (Q0)
2 2 GHz N/A 2 × 256 KiB 3 MiB
25 W
 • BGA-1284
DMI 2.0 2 × DDR3-1333 Q2 2012
 • AV8062701064700
$241

Ivy Bridge microarchitecture (3rd generation)

"Gladden" (22 nm)

Model
number
sSpec
number
Cores Frequency Turbo L2
cache
L3
cache
TDP Socket I/O bus Memory Release date Part
number(s)
Release
price (USD)
Standard power
Core i3-3115C
 • SR1J2 (E1)
2 2.5 GHz N/A 2 × 256 KiB 4 MiB
25 W
 • BGA-1284
DMI 2.0 2 × DDR3-1333 Q3 2013
 • CN8063801307703
$241

See also

External links